КАТЕГОРИИ:

К?рделі сын есім деген не


 

 

 

 

Сын есмн сратары3.Дара сын есм деген не?4.Крдел сын есм деген не? Жинатау.?аза? тл п?ннен ДАРА Ж?НЕ К?РДЕЛ САН ЕСМ. Мсрепов). Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбр кйнде трады,Мысалы ызыл,жасыл,лкен,жабайы,таза т,б. Дара ж?не к?рдел етстктер. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Маынасына арай: атысты сын есм, жырт деген етстк сзге -ыш сз дудырушы жрнаы жалану арылы жасалан. Крдел сын есмдер деген атау алаш А.Ысаов пен К.Аханов ебектернде олданылып, ылыми айналыма тст. 7)Байжан, Атбе, Бадам сздер зат есмн ай трне жатады?(жалы есм). Республика Казахстан, город Кызылорда, СШ 217 Учитель начальных классов Байхожаева Камила аза тл 4 «»сынып Саба таырыбы: Дара жне крдел сан есм Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. Образовательный портал Мегамозг.

Сын есм ек трл жолмен жасалады. VI.Дегейлк тапсырма (лестрмел материалдар тарату). Сабаты таырыбы: СЫН ЕСМ Сабаты масаты: Блмдлг: Сын есм туралы толы теориялы блм беру.- Зат есм деген не? - Затты атын блдретн сздер. Сын есм рамына арай негзг, туынды, крдел болып ш трге блнед. Г.Мамаеваны "азрг аза тлндег тркест крдел сын есм сздер" деген диссертациялы ебегнде тркест крдел сындарды маына ттастыы мен оны крдел ымды блдретндг, оларды рамы аныталып - трт кс келд сйлемндег - сан есм сияты аза тлнде де Трткл дниен тгел аралады деген аны-тауышты сйлемдер сияты азааза тлнде тбрлерд бргунен брккен тр-кесунен рама осарлануынан жасалан ос сздерд бр крдел сын есм. Ек не одан да кп сзден жасалан сын есм. ? Аза?стан те?гес. Масаты: Б л м д л к: Д а м ы т у ш ы л ы : 2).Оушыларды.2).Оушыларды ойлау, есте сатау аблеттерн арттыру, ауызек тлн дамыту, сздк орын молайту байланыстырып сйлеуге дадыландыру, пнге деген Сын есм (Имя прилагательное). Дара ж?не к?рдел с?здер. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. 16 емтихан билет 1. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. VI.

Дегейлк тапсырма (лестрмел материалдар тарату). Внеурочная работа. Сын есм дегенмз не?2. аза тл.Сын есм баяндауыш та бола алады жне баяндауышты рамына да ене беред. Дара сын есм бр ана негзг немесе туынды тбрден трады.3. асиеттерн блдретн сздер. Подробнее Сын есм азаша реферат, Сын есм казакша реферат тегин Сын есм дегенмз ол затты сынын,сапасын,клемн блдред.мысалы: дем кйлек, лкен тоты. Сын есмЗатты тр-тсн, сапасын, сипатын, салмаын, клемн, дмн, исн блдретн сз табы сын есм деп аталады. Г.Мамаеваны «азрг аза тлндег тркест крдел сын есм сздер« деген диссертациялы ебегнде тркест крдел сындарды маына ттастыы мен оны крдел ымды блдретндг, оларды рамы аныталып Сын есм затты? сынын сапасын блдрп, ?андай ? ?ай? Деген с?ра??а жауап беретн с?з табы. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? Сын есм трлер (Виды прилагательных) Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасынанытайды.93. О?ушыларды? сын есм жайлы ал?ан ма?л?маттарына с?йене отырып, ??ымдарын ке?ейте т?су, сын есмн? дара ж?не к?рдел т?рлермен таныстыру, с?йлем ш Сын есм рамына арай: 1) дара 2) крдел болып екге блнед. аза тл Дара жне крдел сын есм ткзген: Иврай Н. -Жаттыулар жмысын орындау арылы сын ес Вы находитесь на странице вопроса "негзг сын есм деген не?", категории "аза тiлi". Сын есм етсткт алдында трып, алай? деген сраа жауап берсе, пысытауыш болады. Сын есм т?л?асына ?арай негзг ж?не туынды болып б?лнед. Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбр кйнде трады,Мысалы ызыл,жасыл,лкен,жабайы,таза т,б. - Зат есмге андай сратар ойылады? - Км? не? кмдер? нелер? 1 2 3 4 1. Затты сынды белгсн байататын жалпы грамматикалы маына сын есм деген жеке сз табын тануа ммкндк беред. Сын есмн аныамысын шыару Затты сынын, сапасын, дмн, тсн, клемн блдретн, андай? деген сраа жауап беретн сз табын айтамыз. «» деген ишаратты бiлдiрсе, мiне «» деген одаай крдiдер ме, айтаным осы едi не осы сиятанан баса маынада олданыла бередi. Сабаты масаты: Сан есм туралы тснгн жетлдру, дара жне крдел сан есмд ажырата блуге Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбр кйнде трады,Мысалы ызыл,жасыл,лкен,жабайы,таза т,б. Сондытан ылымдаы сздерд таптастыруды брнш белгсе, яни семантикалы станыма сйкес - " сын есм неше алуан Осы ерекшелгне арай, атысты сын есмдер тист жрнатар арылы баса есмдер мен етстктерден жасалады да, затты сырты тр мен тсне, кескн мен келбетне, сыры мен сынына, шк асиет мен сипатына Туынды сын есм ек трл жолмен жасалады: 1) есм сздерге жрна жалану арылы 2) етсткке жрна жалану арылы.3. Маыналары бр-брне арама-арсы сын есмдер.Сан есмдерд тап. Сабаты таырыбы: Сан есм. Сын есм зат есммен тркесп келп, сол зат есмнн трл белгсн, трн, тсн: ызыл, кк, ср Астана аласы 27 мектеп-лицейн аза тл мен дебиет пн малм аратаева Зибагуль Каламовна Сабаты таырыбы : Сын есмн трлену Сабаты масаты : а) Сын есмн трлену туралы тснк беру, сабаа деген ызыушылыын арттыру жне негзг мселелерге Сын есм, зн табии жаратылысына сйкес, сйлемде кбнесе анытауыш мше болып ызмет атарады.Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген сраулара жауап беред. (Крдел сын есм) 8. IV.Жаа сабаты тсндру Не ылды? айтт ? деген сратара жауап беред. Ма?ынасына ?арай сапалы? ?атысты? болып б?лнед. Сабаты масаты: Бгн блуге тиспз. Ма?саты:1). -Сын есм дегенмз не? -Сра ою арылы сйлемн шнен сын есмд табуды. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Мысалы, жасы, жаман, лкен, кш, а, ара, ке, жары, жылы, бойша, сара, сной, желсз, блгш, аылды, жарамса, матанша т.б. Сын есм етсткт алдында трып, алай? деген сраа жауап берсе, пысытауышболады. Мндайда, сын есм атау тлада трып км? не? деген срауа жауап берсе, сйлемн бастауышы болады да, брма жалауларда трып (лктен баса) толытауышты сратарына жауап берсе, толытауыш болады. Жинаты сан есм Жинаты сан есм затты жинаталан санын блдрп, нешеу? деген сраа жауап беред. Сабаты масаты: (1 слайд) Блмдлк: Оушыларды блм-блк дадыларын алыптастыра отырып,дара жне крдел сын. 2-атар. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. (Дара сын есм) 7.

Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.87 - жаттыу. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Ал, Н.Сауранбаевты педучилищелерге арналан оулыында жалпы крдел сын есм туралы онша сз болмайды [1,91-98]. Дара жне крдел сан есм. Таырыбы: Дара жне крдел сын есм. Сын есм. Есм сздерден сын есм Етстктен сын есм тудыратын негзг жрнатар тудыратын негзг жрнатар.Не ылды? айтт ? деген сратара жауап беред. Ауызекi тiлде ане «» мiне «» дегендердi орнына сыпайыра анiкиiiз, мiнiкиiiз деп, м «» жне «» деудiВопросы » Страница 4917 » Вопросы и ответы на задания поznaniya.info/questions/page/49172. Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбр кйнде трады,Мысалы ызыл,жасыл,лкен,жабайы,таза т,б. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Сын есм деген не? ылым, Блм. Сын есмдерд ?атыстырып, «Досымны? портрет» та?ырыбында ша?ын м?тн жаз. Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбраза халы кедгн дарандыын крсетт деген таырыпа гме растырыдар.Помогите пожалуйста люди добрые! СЫН ЕСМ (Имя прилагательное) Сын есм затты тсн, сапасын, белгсн, кйн, салмаын, клемн, т.б. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. К рдел сын ес-ге кк ала, ара ала, жасы-жаман, бидай , д ауыз жолды, мрын жолды.Г.Мамаеваны «азрг аза тлндег тркест крдел сын есм сздер» деген диссертациялы ебегнде тркест крдел сындарды маына ттастыы мен оны крдел ымды блдретндг Сын есм тласы мен рамына арай нешеге блнед? Сын есмн маыналы трлерн ата?8. Скачать файл.6)Затты сынын блдретн сз табы (сын есм). Мысалы: Трт блмел тас й салын да жайлы (. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред. Жина?ты? сан есм деген не? 3. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред.Сын есм септк, кптк, туелдк жалауларды абылдаса, субстантивтенп кетед (субстантивтену — заттану, зат есмге айналу): лкенге (кмге?) — урмет, кшге (кмге?) —зет (маал). Тип: Лекция Размер: 1.52 Mb. ??рамына ?арай дара к?рдел болып б?лнед. Сын есмн негзг 2. Сын есмдерандай?, ай? деген сратара жауап беред. Мны з де сын есм- дерд не баса да сапалы, модальды есм- дерд зат есмнен гр етсткКейде олара сын есмдер тркесп, крдел тркес рамында жмсалады.Оны Алтынайа деген кл Аяужан екеу- мзд арамыздаы асреттен кп жел се- клд. Туелсз азастанОтан деген не?Презентация та?ырыбы: Дара ж?не к?рдел сан есм.

Полезное: