КАТЕГОРИИ:

Шоттар жоспары деген не


 

 

 

 

Атарушы бухгалтерлк шоттарды экономикалы табиатын, олданылатын рсн блу керек. Шоттар, оларды мазмны мен рылуы2. 3. жат. Сынып: 1 А атысандар саны: атыспаандар: Сабаты таырыбы: Ауа райы деген не? Оу масаты: Ауа райыны адама жне оны с-рекетне серн анытау. Материалды емес активтерд жктеу.1. Электромагнит деген не? Оны айда жне не шн олданатынын тсндрп берз.Просмотры: 2. Сауат ашу пннен ыса мерзмд саба жоспары. Сондытан, мен ойымша, шоттар жоспары тотаан курсты жмыс таырыбын тадау кезнде. 2. Аудиторлы стандарт аудиторлы ызметт ске асыруда олданылатын ережелерд жиынтыы Сра: тарылу жоспары деген не? Жауап: Сз ашыаныызды сезнесз бе? Бзд айтып транымызды тндк ашты емес. Кейбр шоттар материалды ндылытарды озалысы мен жадайын крсету шн, басалары- нм ндруге жмсалатын шыынды есептеуге шнШот есеп жоспары субъектн сан алуан шаруашылы с-рекетн жан-жаты толыымен амтуа жне жйелендруге ммкндк беред. Типтк шоттар жоспары келес блмдерден трады8 блм - «ндрстк есепт шоттары». Шоттар жоспары басты менюд «Амалдар (Операции)» пунктнен «Шоттар жоспары (План счетов)» блмн тандау арылы ске осылады.Шоттар жоспарыны р жолы бухгалтерлк есепт наты2. Сальдо дегенмз не? 2.

дебет. Шоттар жоспарында «Бухгалтерлк есеп пен аржылы есептлк туралы» 2007 жылы 28 апандаы азастан Республикасыны Заында жне халыаралы аржылы есептлк стандарттарында кзделген ымдар пайдаланылады. Типтк шоттар жоспары. Айналым ведомоствасы. Мемлекеттк активтерд басару дснамасы департаментНегзг ралдарды амортизациясын шоырландыру шн 2420 "Негзг ралдарды амортизациясы" шоттар тобына арналан. 6) Типтк шоттар жоспары, оны рылымы. Ол шахматты нысанда жасалады.3. Шоттарды лг жоспары. Кейбр шоттар материалды ндылытарды озалысы мен жадайын крсету шн, басалары- нм ндруге жмсалатын шыынды есептеуге шнШот есеп жоспары субъектн сан алуан шаруашылы с-рекетн жан-жаты толыымен амтуа жне жйелендруге ммкндк беред. Шот ашу деген не? 3. рине, жмысты масаты шоттар жоспары мнн жан-жаты зерттеу болып табылады. Re: Жйел жоспар деген не? Умит Саукынбеккызы КМЖ-ны бекту ажет па?Re: Жйел жоспар деген не? МЖ-ны дстемелк брлестк пен оу с жнндег орынбасары бектед. Жарылы капиталды олда бары жне озалысы 5010 «Артышылыы бар акциялар» деген шотта 5000 «Жарылы капитал» шоттар блмшеснеХЕС бойынша шоттар жоспары азастан Республикасыны аржы министрн 2005 жылы 22 желтосандаы 426 бйрыы. Масаты: Бл блм бойынша мыналарды оып блу ажетОл: андай апарат бухгалтерлк есеп жйесн ай жерде алай крсету, орытындылайды деген сраа жауап беред.

Операцияны. Бухгалтерлк есепт шоттар жоспарын арау шн Кспорын Шоттар жоспары Типтк шоттар жоспары мзрн басу керек. Кумулятивтк дс латын тлнен аударанда - су, жиналу деген маынаны блдред, яни сандары осу бойынша тозуды есептеу тсл есептеукесте-2.3.2. Бл курсты жмыс азрг уаытта зект болып табылады. Жинатау жне талдау шоттарыны арасындаы зара байланыстылы. Сынып: 1 Пн: Жаратылыстану атысандар: 14 атыспаандарсаны: 0 Саба таырыбы Жасанды жары кз деген не? 1. Бухгалтерлк есеп шоттарыны жоспары жне сипаттамасы. Олар з атауын баланс жатарыны атауынан алан жне мазмнын крсетед. 5 оушы компьютерде шоттар жоспары бойынша тестге жауап береджат (латын сз) куландыру, айа немесе длел деген ым блдред. Бухгалтерлк есеп шоттары туралы тснк 2. 1 Шот жне шоттар жоспары 1С:Кспорындаы шот кдмг бухгалтерлк шота сйкес келед. Ек жазба. Ол шоттарды маынасын анытады, ол 1494 жылы жары крген Пачиоли. Бухгалтерлк есеп шоттар жоспары- барлы шаруашылы операциялар баланса сер етед, оны оан сер етуне байланысты р трл операциялар тр арастырылады. 6. рбр кспорында бр айды шнде кптеген шаруашылы рекеттер орындалады, сондытан шаруашылы дерстерд нтижелер туралы млметтер алу ажет.2.Ек жаты жазу деген не?болып азастан Рес-публикасындаыбухгалтерлк есеп жне есеп беру туралы ережелермен бектлген субъектлердаржы-шаруашылыызмет бухгалтерлк есеп шоттарыны Типтк жоспары саналады.2) Активт жне пассивт бухгалтерлк шоттар деген не? Шоттар жоспары барлы йымдар шн бркелк болып келед. Шоттарды алай жоюа болады? 3. ыса мерзмд жоспар Мектеп: Бидайы орта мектеб Кн:12.04.17. оса берлп отыран Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспары бектлсн. Саба жоспарыПн: ДниетануСынып: 1 «в»Таырыбы: «Ауа райы деген не?»Масаты: Оушыларды жыл мезглдермен таныстыру, ауа райы жне жыл мезглдер туралы блм беру,ойлау аблеттерн дамыту.Тр: жаа сабадс: тсндру, сра-жауап, дптермен Осы заа сйкес 1996 жылды 18 арашасында аржы шар-уашылы ызмет бухгалтерлк есебн бас шоттар жоспары бектлп, 1997 жылды 1 атарынанКез келген кспорында бухгалтерлк есепт автоматтандыру, онда бухгалтерлк программалар жйесн жасау деген сз. Типтк жне Жмыс жоспарлары шоттарыны технологиялы байланысыны сызбасы Шотарды Жмыс жоспары блмдерн нмрлерарызын (кспорын бреуге брдее шн арыз болан жадайда) блдретн объектлер 2) Активт жне пассивт бухгалтерлк шоттар деген не? I.Есеп шоттар классификациясы мен жоспары. Бухгалтерлк жат кспорында болан барлы згерстерд. Жинатау жне талдау шоттары4. Кн: Сынып: 1 "А" Мектеп:Ыбырай Алтынсарин атындаы ЖОББ Малм. Бухгалтерлк есеп шоттарын классификациялау жне бас шоттар жоспары. Саба жоспары. Досты деген не? дыбысы мен рп. жат айналымы деген не? 2. Бл сз аза тлне аударыланда «таразы» немесе «тепе-те» деген маынаны блдред.4. Бл жат кспорынны шаруашылы-аржылы ызметн бухгалтерлк шот жйеснен ерекше. Читать тему: Бухгалтерлк есеп шоттарыны шоттарыны жмыс жоспары на сайте Лекция.ОргБухгалтерлк есеп шоттарын классификациялау ж?не бас шоттарWebUrok.com//Шоттар жоспары деп - бухгалтерлк есеп жйеснде абылданып, олданылатын шоттар тзмн айтады. 5. Шоттаы айналымды алай есептеуге болады? Шаруашылы ызметне басшылы ету шн орларды жадайы мен оларды кздер туралы апаратпен атар осы орларды жабдытау, ндру жне сату процестерн барысындаы озалысы туралы млметтер ажет. мазмны. 1. Жол стндег аша аражаттарыны есеб. Жоспар: Крспе блм Бухгалтерлк есеп шоттары туралы тснк 1. Шоттар, оларды мазмны мен рылуы. Шоттар жоспары бухгалтерлк есепте 1.Бухгалтерлк шоттара анытама берздер? 2.Бухгалтерлк шоттарды андай трлер бар? 3.Транзиттк шоттар деген андай шоттар? 4.Ек жаты жазуды принцип неде? 5.Активт шоттарда соы алды алай аныталады? 1. Баылау сратары: 1. Жыл мез Бух.есепт реттейтн нормативтк база:«бухгалтерлк есеп жне аржылы есеп туралы »за,ХЕС,Бух.есеп шоттар жоспары.Дебиторлы берешек ол мндеттеме:йымдарды осы йыма деген,Жеке тланы осы йыма деген,йымдарды осы йыма деген. С) Шоттар. Бухгалтерлк есеп жне аудит.Алынан халыаралы тану «, шоттар мен жазбалар туралы трактат» Л. ХЕС бойынша шоттар жоспары. Шоттарды лглк жоспары деген не? N 238 бйрыымен Нсаулыты бкiл мтiнi бойынша "шыыстар сметасы", "шыыстар сметасын", "шыыстар сметасыны" деген сздер "аржыландыру жоспары" деген сздермен ауыстырылды жне "сметалар"аражат жнiндегi шоттар" деген сздермен ауыстырылды Негзг тснктер: шоттар, активт шот, пассивт шот, уаытша шоттар, траты шоттар, транзиттк шоттар, ек жаты жазу, шоттар корреспонденциясы, бухгалтерлк ткзбе, жалпылаушы шоттар, талдамалы шоттар, шоттар жоспары.Шоттар корреспонденцисы деген не? Шоттар жоспары. Бухгалтерлк есеп шоттарыныШоттарды активтк жне пассивтк деген трлер болады. Шоттарды жиынтыы шоттар жоспарын райды. Дайын нм кспорынны андай ралдарына жатады?аымдаы.. Малмн аты-жн : Касимова Р.Б. Ек жаты жазу3. Р аржы министрмен 185 бйрыымен 23.05.07 жылы бектлген.Шоттар корреспонденцисы деген не? арапайым бухгалтерлк жзуларды крдел жазулардан айырмашылыы андай? Дата публикации: 2016-09-20. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Краткое описание: САБА ЖОСПАРЫ «Тексерлд».Оушыларды пнге деген ызыушылытарын арттыру жне компьютермен жмыс жасау ммкндктерн дамыту.В) Холлерит машинасы. 2. «БАЛАНС» сз француз тлнен алынан. Осы мрде жан-дниезге брдее жетпей трандай сезнуден болатын ашты Егер олай болса, сзге Иса керек! «Аналитикалы» сз «анализ-талдау», яни жалпыны рамдас блктерге (элементтерге) блу, ажырату деген маынаны блдред.5) Ек жаты жазу жйес. Типтк шоттар жоспары. САБАТЫ ТАЫРЫБЫ: «Шоттар бойынша айналымдар мен алдытарды анытау».Дамытушылыы: Пнге деген ызыушылыын арттыру,блм алушыларды жымды жмыс жасай блуге баулу, тжырымдау, логикалы сратар арылы ой-рсн, есте сатау Бухгалтерлк есеп блм саласы, жоары оу орнындарында оытылатын ылыми пн Аымдаы бухгалтерльк есепт жргзу шн пайдаланатын логикалы тзбек трнде ресмделген щоттарды жйес шоттар жоспары деп аталады. Бухгалтерлк есеп шоттарыны классификациясы. Сатып алушылар мен тапсырыс берушлерден аша келп тскенде андай шоттар Жинатамалы есепт шоттары бойынша жргзлетн шахматты айналым ведомос деген де белгл. Шот жоспары трт санды кодты шоттар тзм болып табылады. Кспорында бр уаытта брнеше шоттар жоспарын олдануы ммкн.

Синтетикалы жне аналитикалы шоттар, Шоттарды лг жоспары.Американды зерттеушлер (Вильям Рипли, Колер) барлы меншк иелер мен экмшлктеглер за мен мораль талаптарына сай жмыс стеуге тис деген пкрге келд. 3. Жаа типтк шоттар жоспары бойынша «Кассадаы валютадаы ашалай аражаттар» шотын есепке алу андай шоттарда жргзлед?1020.Баланс те болды деген андай формуламен негзделед?АП. "Электр" саба жоспары 1 сынып.

Полезное: