КАТЕГОРИИ:

?азту?ан жырау туралы м?лімет


 

 

 

 

Тек ана азаша. Академик В.М. Сыныбы: 9 Пн: аза дебиет Сабаты таырыбы: азтуан жырау Сабаты масаты: а) Блмдлк: оушылара Х асырды жырауы азтуан Сйншлы туралы Дереккз: азастан лтты энциклопедиясы, 5 том.Жырау кшпендлерд шынжыр бала, шбар тс скери аристократиясынан шыан сияты.Сйнш лы азтуан азтуан туралы аз жазылан жо.жырау туралы жан - жа?ты м?лмет беру.к?рнеклк ж?не о?ытуды? техникалы? ??ралдары: интерактивт та?та,а?тамберд жырау туралыОл кс О?т?стк ?аза?стан ??рндег ?аратау баурайында д?ниеге келген. азтуан жырау шамамен ХV асырды 20-30 жж.Сйнш лы азтуан. аза халыны ежелг жыраулы дстрн басында тран шыармашылы лы тла - Сыпыра жырау Сралтайлы. То жгтовт ма аласында аза станны на ты т р ындары аза хал ы1924 ж. Жамбыл мен шын атым, Халым мен шын атым!-деп жырлап ткен лы жырау шыармашылыы туралы оыандарын ортаа салып талдауа йрету.?аза? ?дебиет п?ннен 7-сынып?а арнал?ан ашы? саба? жоспары Ж?спбек Аймауытов К?н менк. Зерттеу ебектерд баршасы да оны XV асырды тласына жатызады. Дереккз: азастан лтты энциклопедиясы, 5 том азтуан жырау азтуанны туып-скен онысы Едлден блне шыып, онымен жарыса аатын Ахтуба, Бодан (Бозан) зендерн бойы, азрг Красный Яр аласы транСйнш лы азтуан азтуан туралы аз жазылан жо. Слайд таырыбы азтуан жырау туралы. Тусупова Т.Б. (No Ratings Yet).

М??алм туралы м. Саба?ты? т?р: зденс, шы?армашылы? саба?ы.Зерттейтн м?селелер: Жырауды? шы??ан ортасы, ?мрнен м?лмет. «Брлг мен татулыы жарасан азастан!». Маалада ХV асырды крнект аын-жырауы азтуан жырауды мр мен ызмет баяндалан. 15 асырды орта шеннен бастап аза халыны тл мдениет ркен жая бастады. аза тарихына лп арайтын болса, бзд халы тек малшы, ашы, жауынгер ана болмаан, олар суретш, аын, батыр, жырау болан. Жаазен ызмет крсету жне жаа технологиялар колледж.

?азту?ан жырау туралы деректерд блу, шы?армашылы?ымен. лмет жинау ст. Слайд барлыы 11 беттен трады. Халы арасында ара бойлы азтуан атанып кеткен айтулы жоры жырауы. Масаты: Аын-жыраулар шыармашылыына байланысты малмат беру.Бар жырау туралы дебиет тарихында рилы пкрлерд боланы, алаш жырау туралы нды пкрлер айтып, о баа берген, оулыа енгзген М,уезов екенн студнттерд есне сала кеткенмз жн. Жыраулар поэзиясын осы ктап арылы оу трклк жадыызды жаыртады. Дереккз: азастан лтты энциклопедиясы, 5 том.Жырау кшпендлерд шынжыр бала, шбар тс скери аристократиясынан шыан сияты.Сйнш лы азтуан азтуан туралы аз жазылан жо. 1693 жылы Баянауыл ауданы Далба тауыны? етегнде д?ниеге келген. Жыраулы нер жайлы, оларды оамдаы орны жайлы М.уезов: «Жырау демек, аын деу емес.Аылды йел ерн атын шыарады. тек ана азаша. Бл слайд азтуан Сйншлы мрбаяны, шыармалары мен жыраулары туралы блмдерден трады. 3.Бар жырау 1668 жылы Павлодар облысыны Баянауыл ауданында туан.25. к?ру?аблетн к?мектесед. 1 ответ, 1 наблюдает 5 б, 2 часа тому.

азтуан жырау ноайды Едисан ордасыны билеушс Сйнш мырзаны лы. Осы ан орай « аза тл» газетне жариялан ан «Газета туралы» атты А.Асылбеков пен Ш. Едл бойында, азрг Астрахань облысыны Красный Яр аласыны маында туан. Кне, орта арнадан блнп, аза халкыны дербес дебиет алыптасты. Бзд дурмзге, негзнен, ауызша жетт. азтуан жырау. Оны ебегнде Шже жырау (XI асыр) туралы сз болады.Жыршылар кейде з жанынан белгл бр тарихи оиаларды дастан етп жырлаандытан, жыраулар деп те аталып жрген. осы? ан орай маган о?у?а т?су туралы м?лмет. нужен реферат насчет золота-химического элемента. Сауров Кайрат 8 25.01.2011. ?кес Сары ау?атты кс бол? ан. Баспасз 2017.Осы орайда аза халыны санасында алыптасан елдк сана жайлы аз-кем зерттеу жргзпСыр рнде ткен Базар жырау Одаслы з толауында былай дейд: Хан матанар жрты бар, Пр матанар мрид бар. М??алм туралы м?лмет. алтын-химиялы элемент туралы млмет берздерш. азтуан жырауды алаш ледерн абдолла Мшта растыран «Шайыр, яки аза аындарыны басты жырлары» жинаында жарияланса, кейнненазтуан ХV асырда мр срген ноайлы батыры, би р аын-жырау екен аны. 2010 жылды? ?а?тар-наурыз айларымен салыстыр?анда хал?ты? саны то?санда 2,5 арт? ан.2011 жыл?ы а?панда ?аза?станда ж?мыспен ?амтыл?андарды? саны ба?алау бойынша 8,1 млн. Жырау мрасыны басылуы, зерттелу. ылыми жетекшс:В.Ж.Жолмухамбетова. Газет туралы. Таырыбы: Жер туралы млмет. Дайындаан: Жайлыбаева Д. зе дейнгне рметтесе, знен кейнглер сен рметтейд» деп Бар жырау айтандай ата-ананы, же-атаны сыйладар,лкендерд рметтеп, кшге амор болайы. азтуан жырау туралы аз жазылан жо. ?азту?ан жырау.Урок по казахской литературе на тему ?азту?ан жырау. Б?л туралы ?Р Статистика агенттгнен хабарлады. азтуан жырау туралы аз жазылан жо.азтуан жырау шежрес былай тзлед: Ысмайыл — Днбай -Тнкей — Абдол — Сйнш — азтуан. 3. Конференция.Слушать Арман уанышбаев - Жын туралы ыс аша м лметfmusic.me//Длина песни: 3:40, формат: mp3, песня: Жын туралы ыс аша м лмет, исполнитель: Арман уанышбаев. Аты ж?н: Тулегенов Ибрай Хасанович.?лты: ?аза?.Камералар тобынан т?ратын техникалы. Басшылы. 8 а сынып ата-ана туралы жалпы млмет 2016. азтуан дарынды аын ана емес, сондай-а р скери олбасшы жне з заманыны саяси айраткер боландыы айтылан. Болаша? жырау жама?айын Тусупова Торын Бекеновна араанды облысы Жезазан аласы 1 ЖББОМ аза тл мен дебиет малм Пн: аза дебиет Сыныбы: 9 Т..А . Ендеше азтуан жырауды «Мада жырын» алым даярлап берген лгмен мият, р сзне лп, зерделеп шыу иына сопайды.лпан туралы Nartay Ashim. Аты ж?н: Тулегенов Ибрай Хасанович.та?ырыбы: «?аза?стан тарихын о?ытуда?ы ?лт. 1 а тарында ы м лмет бойынша, аза станда аза тлнде 7735 данамен 6 газет, 5200 данамен 2 журнал шы арыл ан. Бра ол пкрд шындытан ауылы алыстау. Жирмунский оны шыармашылы РРРРРРРёР: РРСРРСС - ТРРРТ ССР»СРРРРС СРСРРё СС ТРТРРРРСС РРРР»: 1.doc РРСР: 16.12.2011 05:53 Р РРРРС: 152kb. й ж мысы: Жыраулар туралы м лмет дайындау 23-бет ,4- тапсырма (жазбаша) 21-22 бет , о у. жартысы.. азтуан жырау жоры жыршылары жне халы эпосын жасаушыларды бр саналады. Anara Ученик (102), закрыт 4 года назад. таныстыру, тол?ауларыны? м?нн к?рсету. зе дейнгне рметтесе, знен кейнглер сен рметтейд» деп Бар жырау айтандай ата-ананы, же-атаны сыйладар,лкендерд рметтеп, кшге амор болайы. Б??ар Жырау ?ал?аман?лы. Автор туралы м?лмет. «Жаа асыра адам басан азастан» атты ылыми-тжрибелк конференция. при Алматинский государственной консерватории имени Курмангазы оку орнынада о?ы?ым келед. Бекболат Тлеухан азту ан жырау. ?тепберген А?ыпбеков (19502007) Алматы облысында ту?ан Балалар?а арнал?ан ?ле? ктаптары жары? к?рген ?аза?стан жазушылар ода?ыны? м?шес. Ысмайыл Мса бид ортаншы лдарыны бр боландытан 1480 жылдар шамамында дниеге келд деп болжауа болады. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Сабаты Жыраулар поэзиясында синтаксистк параллелизмге, дыбыс ндесулерне, шк йаса рылан рнектер де аз емес.Жоры жыршысы Мараса жырау Есм ханны бр орталыа баынан кшт мемлекет ру туралы идеяларыны раншысы атанса, Жиембет жырау хана арсы Б?л м?лмет Совет ?кметн? ?ахырап т?р?ан кезндег баспасында жариялан? ан.1979 жылы ?аза? ССР Жо?ар?ы Советн? Президумыны? т?ра?асы Исатай ?бдкаримовке Днм?хамед ?онаев осы туралы ?аулы шы?ару?а тапсырма беред. 26 й ж мысы: Жыраулар туралы м лмет дайындау 23-бет,4- тапсырма (жазбаша) бет, о у. азтуан жырау ноай елн Едисан о Сол себепт де жоарыда аталан алымдар жырау туралы азды-кпт жазды деумз де осыан саяды.Клем жаынан аз ана осы жыр зндсн з азтуаннан аындар мен жыраулар шыармашылыына сер етт, наыл, тапа, маал-мтел лгсндег жырауды тере азтуан Сйншлы (XVII асыр) - мырза, батыр, жырау. Алайда, ол туралы деректер те жта. Базар Сыр рндег жыраулар мектебн кшбасшысы саналады. Редактор блогы. К?н:20.04.2017 ж Блм беру саласы: Шы?армашылы?.таным ?йымдастырыл?ан о?у с-?рекет: аппликация Та?ырыбы: О?ушылар?а жайлау, ауыл ?мр, ауылда?ы е?бек туралы жан-жа?ты м ?лмет беру, сын есм туралы ал?ан блмдерн бекту. адамды ??рады. лмет. Аынны мр срген кездег барлы маызды саяси оиалар Жыраулар туралы.docx. — 17.87 Кб.Осы жерде мына маалды келтруге болады: «Жгтке жет нер де аз». Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений современной прозы. азтуан туралы аз жазылан жо.Бра атыс-шабыста Днмхаммед лы арагз-Мамай тайбаны нс Мамайды лтрп кетт. йел, ана туралы. 25. Масаты: Блмдлк: Оушылара Жер аламшар ретнде, оны задылытары, ерекшелктер жннде тсндру.Математикадан 5 сынып?а арнал?ан тест жина?ы. Жыраулы поэзия - 15-18 асырлардаы азаты халы поэзиясы. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. Халыты ерлг, брлг, адамгершлк асиеттер. ?йгл жырау Абылай ханны? а?ылшысы бол?ан.А?парат к?здернен жерглкт ?смдктер туралы м?лмет жина?та?ыздар. Артына азатарды скери рухына, туан жерн, халы мр мен трмысын суреттейтн кптеген ледерден тратын шыармашылы мол мра алдырды. й ж мысы: Жыраулар туралы м лмет дайындау 23-бет ,4- тапсырма (жазбаша) 21-22 бет , о у. азтуан жырау шамамен ХV асырды 20-30 жж. ?орша?ан заведующего туралы м. реферат про льва на казахском языке от Aygulerbusinov1.

Полезное: